EN
/ Homepage / STUDENTI / Závěrečné práce / Bakalářské práce

Bakalářské práce

Student v průběhu studia plní studijní program, jehož součástí je absolvování výuky předepsaných předmětů a jejich zakončení zápočtem a zkouškou. Na závěr studia je student povinen absolvovat výuku a složit zkoušku z předmětů představující předměty státní závěrečné zkoušky. Absolventi studia bakalářského studijního programu se stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.

Témata bakalářských prací

Témata bakalářských prací a příslušné vedoucí těchto prací navrhují přednostové ústavů FVHE v počtech stanovených děkanem FVHE. Téma bakalářské práce musí být zaměřeno do těchto oblasti: Bezpečnost a kvalita potravin, Ochrana zvířat a welfare, Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii.
Přednostové ústavů předají témata bakalářských prací nejpozději do 30. dubna každého akademického roku na studijní oddělení FVHE.

Zveřejnění témat

Témata odsouhlasená děkanem FVHE zveřejní přednostové ústavů do začátku akademického roku. Zveřejnění témat bude po schválení děkanem provedeno vyvěšením na informační tabuli příslušného ústavu, na nástěnce studijního oddělení a na webové stránce FVHE.


Veterinární ochrana veřejného zdraví

Bezpečnost a kvalita potravin

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Ochrana zvířat a welfare


Vedoucí práce

Bakalářská práce může být zpracovávána na ústavech FVHE nebo ústavech a klinikách FVL zabezpečujících integrovanou výuku, výzkumném ústavu, státním veterinárním ústavu, případně na obdobném pracovišti.
Vedoucím bakalářské práce je přednostou příslušného ústavu stanovený akademický pracovník VETUNI na úrovni profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta. V případě, že je práce zpracovávána na pracovišti mimo VETUNI, je pracovník daného pracoviště mimo VETUNI, pod jehož vedením je práce zpracovávána, jmenován vedoucím práce – specialistou.

Přihlášení ke zpracování bakalářské práce

Student je povinen se přihlásit ke zpracování bakalářské práce na vybrané téma, k příslušnému vedoucímu práce. V případě, že téma je již obsazeno jiným studentem, je povinen přihlásit se ke zpracování bakalářské práce na jiné téma a tomuto tématu odpovídajícímu vedoucímu práce.
Student je povinen přihlásit se ke zpracování bakalářské práce nejpozději do 31. října ve 3. semestru studia. Student má právo navrhnout vedoucímu práce své téma bakalářské práce, zpracování bakalářské práce na toto téma je však podmíněno souhlasem vedoucího práce.
Do 30. listopadu zajistí přednosta ústavu zadání práce včetně přesného názvu i v angličtině, zásad pro vypracování práce (postup) a seznamu vhodné literatury do IS STAG. Přednostové ústavů předají na studijní oddělení FVHE seznam studentů, jejich témat a příslušných vedoucích a originál vyplněných formulářů zadání práce opatřený razítkem a podepsaný studentem a přednostou ústavu do 30. listopadu každého akademického roku. Originál formuláře podepsaný děkanem bude uložen na ústavu. Jména oponentů se zadávají do IS STAG nejpozději do 31. prosince 5. semestru studia.

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce probíhá v termínu určeném děkanem FVHE jako součást státní závěrečné zkoušky před komisí, která je jmenována děkanem FVHE. Obhajoba probíhá formou rozpravy mezi studentem a členy komise. Obhajobu řídí předseda komise nebo v případě jeho nepřítomnosti děkanem fakulty pověřený jiný člen komise.

Průběh obhajoby je zpravidla následující:
 • předseda komise zahájí obhajobu bakalářské práce
 • student uvede základní these bakalářské práce (cca 10 min)
 • předseda nebo jím pověřený člen komise seznámí komisi a studenta s obsahem oponentského posudku
 • vedoucí bakalářské práce nebo pověřený člen komise předloží komisi hodnocení studenta školitelem - Vyjádření vedoucího práce
 • student se vyjádří k oponentskému posudku
 • student v rozpravě zodpoví dotazy účastníků rozpravy

Průběh rozpravy, s přihlédnutím k hodnocení vedoucího práce a oponenta, zhodnotí komise v neveřejném zasedání členů komise.

Klasifikace bakalářské práce a obhajoby:
 • výborně A
 • výborně B
 • velmi dobře C
 • velmi dobře D
 • dobře E
 • neprospěl/a FX
 • neprospěl/a F

Výsledek obhajoby bakalářské práce včetně známky neprospěl/a FX nebo neprospěl/a F zaznamená předseda komise do přehledu o vykonaných zkouškách (protokolu) a IS STAG. Průběh a výsledek obhajoby bakalářské práce předseda komise zaznamená do protokolu o státní závěrečné zkoušce.