EN
/ Homepage / UCHAZEČI / Studijní programy / Bakalářské studijní programy (Bc.) / VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Bakalářský studijní program VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
garant: MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Zaměření studia

Cílem profesně zaměřeného BSP VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ je získání odborných poznatků a zejména praktických zkušeností v pěti oblastech souvisejících s uplatněním absolventa:

 • Technologie a hygiena potravin živočišného původu
 • Prohlídka potravinových zvířat a masa
 • Chov a pohoda potravinových zvířat
 • Legislativa a veterinární ochrana veřejného zdraví
 • Veterinární ochrana životního prostředí

Kde se můžeš uplatnit?

Dozorová činnosti státních orgánů (SZPI, SVS ČR, ČOI, ...)

 • asistent úředního veterinárního lékaře (ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb.) s působením v oblasti státního dozoru při kontrole dodržování veterinárních a hygienických podmínek chovu zvířat a požadavků na pohodu zvířat, při kontrole označování a evidence zvířat a plnění opatření stanovených ve schválených ozdravovacích programech, při kontrole dodržování veterinárních a hygienických podmínek a požadavků na zacházení se živočišnými produkty, při prohlídce jatečných zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly.
 • inspektor dozorových orgánů

Zemědělské a potravinářské provozy

 • odborný pracovník se zaměřením na technologické postupy
 • odborný pracovník v oblasti legislativy a dozoru nad ochranou veřejného zdraví

Orgány státní správy (ministerstva, úřady obcí, Policie ČR, ...)

 • řešení problematiky veterinární ochrany veřejného zdraví

Státní a soukromé laboratoře

 • laboratorní diagnostika v návaznosti na činnost dozorových orgánů
 • kontrola zdravotní nezávadnosti a kvality surovin, potravin, pokrmů a krmiv v akreditovaných laboratořích

Průběh studia

Studium profesního BSP VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ je tříleté.

 • důraz kladen na praktickou výuku: laboratorní práce, řešení případových studií a projektů
 • vazba studia na praxi: zapojení odborníků z praxe do výuky a zkoušení studentů, odborné praxe v rozsahu 12 týdnů v chovu potravinových zvířat, laboratorní diagnostice a v oblasti hygieny potravin a oblasti epizootologie a welfare
 • spolupráce s potencionálními zaměstnavateli
 • studijní plán: povinné a povinně volitelné předměty (student si vybírá jeden ze dvou povinně volitelných předmětů)
 • základní formy výuky: přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a samostudiu
 • státní závěrečná zkouška složena z pěti dílčích předmětů a obhajoby bakalářské práce