EN
/ Homepage / UCHAZEČI / Studijní programy / Magisterský studijní program (MVDr.)

Magisterský studijní program (MVDr.)

   

Magisterský studijní program VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE
garant: doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

Zaměření studia

Studium v MSP VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE připravuje studenty na povolání veterinárního lékaře se stěžejním zaměřením na zdravotní a hygienickou nezávadnost potravin a surovin živočišného původu, dále na veterinární ekologii a infekční choroby zvířat a epizootologii vztahující se k potravinám a surovinám živočišného původu.

Uplatnění absolventa

Absolventi MSP VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE získávají kvalifikaci veterinárního lékaře s diferenciací do oblasti veterinární ochrany veřejného zdraví se zaměřením zejména na zdravotní a hygienickou nezávadnost potravin a surovin živočišného původu, veterinární ekologii a infekční choroby a epizootologii vztahující se k potravinám a surovinám živočišného původu. Uplatnění:

 • státní veterinární správa zejména při dozoru nad surovinami a potravinami živočišného původu a v oddělení ochrany zdraví zvířat
 • soukromý veterinární lékař
 • veterinární ústavy
 • státní i soukromé veterinární laboratoře
 • asanační ústavy
 • inspekční orgány ochrany životního prostředí
 • potravinářský průmysl, krmivářský průmysl
 • výzkumné ústavy
 • SŠ a VŠ

Požadavky a předpoklady

O studium v MSP se uchází studenti, kteří mají úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou a prokáží potřebnou způsobilost pro toto studium. Potřebná způsobilost k magisterskému studiu se prokazuje výsledky studia na střední škole, dále výsledkem příjímací zkoušky a budou zohledněny i aktivity nad rámec základního středoškolského studia (soutěže, odborné práce atd.). Studenty magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu. Slavnostně je studium zahájeno slibem studenta při imatrikulaci.

Průběh studia

Studium MSP VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE je šestileté. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů u soukromých veterinářů. Dále samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Důraz je kladen na praktickou výuku směřující k získání praktických dovedností studenta. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou. Student může zpracovat a obhájit v rámci jedné z dílčích rigorózních zkoušek rigorózní práci. Součástí státní rigorózní zkoušky je:

 • Hygiena a technologie masa a masných výrobků
 • Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků
 • Infekční choroby zvířat a legislativa
 • Choroby přežvýkavců a prasat
 • Choroby psů a koček
 • Povinně volitelná SRZ (Veterinární ochrana veřejného zdraví; Choroby drůbeže a králíků; Choroby zvěře, ryb a včel; nebo Rigorózní práce)

Poskytované zázemí

Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích, kde je možnost stravování. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury, získat odborné poznatky ze světových databází z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat v počítačové učebně s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu.

Ukončení studia

Absolventy studia MSP VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE se studenti stávají po vykonání státní rigorózní zkoušky. Těmto absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní rigorózní zkoušky a je udělen titul „doktor veterinární medicíny“ ve zkratce „MVDr.“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno doktorským slibem při promoci.