EN
/ Homepage / UCHAZEČI / Studijní programy / Navazující magisterské studijní programy (Mgr.) / BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN

BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN

Navazující magisterský studijní program BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN
garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

Zaměření studia

Cílem NMSP BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN je připravit odborníky na úrovni řídících pracovníků pro oblast hygiena a technologie potravin živočišného a rostlinného původu, dále pro oblast analýzy potravin, zejména z hlediska parametrů prokazujících úroveň zdravotní nezávadnosti potravin, a parametrů dokládajících správnou hygienickou a výrobní praxi v technologii produkce a zpracování potravin. Absolventi jsou dále připraveni působit v oblasti ekologických aspektů výroby, distribuce a prodeje potravin a v oblasti řízení, ekonomiky a legislativy výroby.

Kde se můžeš uplatnit?

Zemědělské a potravinářské provozy

 • samostatný odborný pracovník v oblasti řízení, kontroly, výroby, distribuce a prodeje potravin
 • manažer kvality
 • manažer hygieny
 • vedoucí provozů a úseků
 • interní auditor systémů managementu bezpečnosti a kvality potravin
 • vedoucí funkce v kontrolních, vývojových a výzkumných pracovištích potravinářského průmyslu

Dozorová činnosti státních orgánů

 • samostatný pracovník pro výkon státního dozoru nad potravinami (SZPI, SVS ČR, KHS, ČOI, ...)

Orgány státní správy (ministerstva, úřady obcí, Policie ČR, ...)

 • řešení problematiky bezpečnosti potravin

Státní a soukromé laboratoře

 • kontrola zdravotní nezávadnosti a kvality surovin, potravin a krmiv
 • samostatný pracovník v laboratorní diagnostice týkající se analýz potravin a při řízení a kontrole kvality a hygieny v oblasti potravin

Vědeckovýzkumná činnost na univerzitách

 • studium doktorského studijního programu
 • akademický pracovník

Požadavky a předpoklady

O studium v NMSP se uchází studenti, kteří mají ukončené bakalářské studium ve studijním programu BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN nebo podobném směru. Potřebná způsobilost k navazujícímu magisterskému studiu se prokazuje zejména výsledky studia v BSP a výsledky přijímacího řízení. Studenty navazujícího magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu.

Průběh studia

Studium NMSP BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN je dvouleté. Studijní program obsahuje studijní předměty, z nichž některé si student určuje z dvojic nebo trojic povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a zaměření. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Důraz je kladen na teoretickou výuku vedoucí k podpoře tvůrčích schopností studentů. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou. Státní závěrečná zkouška se skládá z pěti předmětů a obhajoby diplomové práce.