EN
/ Homepage / UCHAZEČI / Studijní programy / Navazující magisterské studijní programy (Mgr.) / OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE

Navazující magisterský studijní program OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE
garant: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Zaměření studia

Studijní program OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE reaguje na potřebu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti ochrany zvířat proti týrání, stresu, bolesti a utrpení, ochrany zvířat při zacházení se zvířaty a pro kontrolu těchto podmínek.  
NMSP OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE směřuje k získání znalostí, zkušeností a dovedností z oblasti patologické výživy zvířat, podmínek chovu zvířat, poruch chování zvířat, podmínek veterinární péče o zvířata. Obsahuje kontrolu dozoru nad ochranou zvířat proti týrání dle platné legislativy. Součástí oboru je také analýza zdraví a nemoci zvířat směřující k laboratorní diagnostice v oblasti stresu, bolesti, utrpení, poruch vnitřního prostředí a nemocí souvisejících s ochranou zvířat na úrovni parazitární, bakteriologické, virologické, mykologické a další.

Uplatnění absolventa

 • orgány veterinární správy v dozoru nad ochranou zvířat proti týrání – asistent veterinárního lékaře (zejména kontrola a dozor hospodářských a zájmových zvířat)
 • laboratoře státních veterinárních ústavů a laboratoře provádějících rozbory biologických tekutin a tkání a dalších biologických materiálů
 • orgány státní správy v ochraně volně žijících zvířat a chráněných živočichů (inspektoráty ochrany životního prostředí)
 • instituce a podniky provádějících pokusy na zvířatech (zejména zajišťování pohody pokusných zvířat)
 • zoologické zahrady
 • instituce zabývající se ochranou opuštěných a handicapovaných zvířat (útulky pro zvířata)
 • obce, města a městské částí při řešení problematiky ochrany zvířat proti týrání (řešení problémů se zvířaty v obcích a městech)
 • organizace zabývajících se hippoterapií, canisterapií, a nebo jinými formami animoterapií
 • studium doktorského studijního programu
 • akademický pracovník na VŠ

Požadavky a předpoklady

O studium v NMSP se uchází studenti, kteří mají ukončené bakalářské studium ve studijním programu zahrnujícím odpovídající rozsah vzdělání v ochraně a welfare zájmových, hospodářských, pokusných a volně žijících zvířat, základů veterinární péče, laboratorní diagnostiky a legislativy. Potřebná způsobilost k navazujícímu magisterskému studiu se prokazuje zejména výsledky studia v BSP a výsledky přijímacího řízení. Studenty navazujícího magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu.

Průběh studia

Studium NMSP OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE je dvouleté. Studijní program obsahuje studijní předměty, z nichž některé si student určuje z dvojic nebo trojic povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a zaměření. Studijní program obsahuje prohloubení znalostí:

 • předměty: Pohoda zvířat pro jednotlivé druhy, kategorie a skupiny zvířat, Poruchy zdraví z výživy zvířat, Poruchy zdraví související se zoohygienou, Poruchy chování zvířat
 • předměty laboratorní diagnostiky péče o zvířata: Laboratorní diagnostika poruch vnitřního prostředí, Laboratorní diagnostika stresu, bolesti a utrpení u zvířat, Parazitologické a infektologické vyšetřování vzorků
 • předměty ochrany zvířat: Státní správa v ochraně zvířat, Marketing management v ochraně zvířat, Mediální komunikace v ochraně zvířat, Ochrana ohrožených druhů zvířat, přírody a krajiny, Záchrana zvířat v extrémních situacích
 • předměty péče o zdraví zvířat: Nemoci přežvýkavců, prasat a drůbeže, Nemoci psů, koček a dalších zájmových zvířat, Státní veterinární péče
 • předměty mimouniverzitní praxe: Praxe v oblasti kontroly dozoru nad ochranou zvířat

Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou. Státní závěrečná zkouška je z pěti předmětů a obhajoby diplomové práce.

Profil absolventa

Absolvent NMSP OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE:

 • umí rozpoznat poruchy chování a zdraví zvířat z nevhodné výživy či podmínek chovu
 • umí rozpoznat nemoci psů, koček a dalších zájmových zvířat, přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže a nákazy zvířat
 • zná činnost státní veterinární správy a institucí v ochraně zvířat
 • ovládá laboratorní diagnostiku stresu, bolesti a utrpení u zvířat a umí interpretovat výsledky vyšetření
 • umí řešit tvůrčím způsobem i nejsložitější problémy ochrany zvířat, a to na úrovni státní a veřejné správy, v organizacích, institucích a podnicích i v ostatních lidských činnostech