EN
/ Homepage / UCHAZEČI / Studijní programy / Navazující magisterské studijní programy (Mgr.) / VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Navazující magisterský studijní program VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
garant: doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Zaměření studia

Cílem NMSP VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ je poskytnout odborné vzdělání a praktické zkušeností v pěti hlavních oblastech souvisejících s uplatněním absolventa:

 • Bezpečnost potravin a pokrmů
 • Nemoci přenosné ze zvířat na člověka, epizootologie, epidemiologie
 • Životní prostředí v ochraně veřejného zdraví
 • Legislativa, dozor a kontrola ve veterinární ochraně veřejného zdraví
 • Laboratorní diagnostika

Kde se můžeš uplatnit?

Zemědělské a potravinářské provozy

 • samostatný odborný pracovník v oblasti řízení, kontroly, výroby, distribuce a prodeje potravin, pokrmů a krmiv, včetně dozoru nad plněním legislativních požadavků
 • manažer kvality a hygieny potravin a potravinového řetězce
 • vedoucí provozů a úseků
 • interní auditor systémů managementu bezpečnosti a kvality potravin a potravinového řetězce
 • vedoucí funkce v kontrolních, vývojových a výzkumných pracovištích potravinářského a zemědělského průmyslu

Dozorová činnosti státních orgánů (SZPI, SVS ČR, ČOI, ...)

 • samostatný odborný pracovník pro výkon státního dozoru v rámci potravinového řetězce (SZPI, SVS ČR, KHS, ČOI...)

Orgány státní správy (ministerstva, úřady obcí, Policie ČR, ...)

 • řešení problematiky bezpečnosti potravin a potravinového řetězce

Státní a soukromé laboratoře

 • kontrola zdravotní nezávadnosti a kvality surovin, potravin a krmiv
 • samostatný pracovník v laboratorní diagnostice týkající se analýz potravin a při řízení a kontrole kvality a hygieny v oblasti potravin

Vědeckovýzkumná činnost na univerzitách

 • studium doktorského studijního programu 
 • akademický/výzkumný pracovník, konzultant v oblasti veterinární ochrany veřejného zdraví

Požadavky a předpoklady

 • ukončené bakalářské studium v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, hygieny a technologie potravin, související legislativy a laboratorní analýzy potravin
 • výsledky studia v bakalářském studijním programu
 • aktivity nad rámec vysokoškolského studia (např. konference, soutěže, vědecké a odborné publikace)

Průběh studia

Studium NMSP VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ je dvouleté.

 • důraz kladen na praktickou výuku: laboratorní práce, řešení případových studií
 • vazba na praxi: odborná praxe v rozsahu 40 hodin (řešení odborných problémů při výkonu dozoru ve veterinární ochraně veřejného zdraví)
 • aktivity ve spolupráci s potencionálními zaměstnavateli
 • důraz rovněž kladen na teoretickou výuku k podpoře tvůrčích schopností studentů
 • studijní plán: povinné a povinně volitelné předměty (student si vybírá jeden ze tří povinně volitelných předmětů)
 • základní formy výuky: přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a samostudium
 • státní závěrečná zkouška složena z pěti dílčích předmětů a obhajoby diplomové práce