EN
/ Homepage / UCHAZEČI / Studijní programy / Navazující magisterské studijní programy (Mgr.) / ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII

Navazující magisterský studijní program ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII
garant: doc. MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.

Zaměření studia

NMSP ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky schopné řídit, realizovat, monitorovat i kontrolovat zdravotní nezávadnost a kvalitu potravin ve stravovacích provozech otevřeného i uzavřeného typu. Studenti si prohloubí znalosti v gastronomických technologiích, platné legislativě pro provozy vyrábějící potraviny a pokrmy, hygienických pravidlech nutných pro přípravu zdravotně nezávadných potravin a pokrmů, o způsobech, technikách a systémech přípravy a servisu jídel a nápojů, a to jak v rámci běžného provozu ve střediscích veřejného stravování, tak i v rámci nejrůznějších společenských a gastronomických akcí. Studenti rovněž získají vědomosti a dovednosti v oblasti moderní, environmentálně šetrné gastronomie.
Studijní program se může opřít o velmi kvalitní prostorové, přístrojové, informační a personální zabezpečení praktické a teoretické výuky na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VETUNI.

Kde se můžeš uplatnit?

Zařízení poskytující stravovací služby, potravinářské provozy – výroba potravin a pokrmů, distribuce, skladování, prodej

  • vedoucí provozů a úseku
  • manažer kvality potravin
  • manažer hygieny
  • interní auditor systémů managementu bezpečnosti a kvality potravin

Dozorová činnosti státních orgánů (SZPI, KHS, ČOI, ...)

  • inspektor v kontrole a bezpečnosti potravin a pokrmů

Laboratoře provádějící analýzy potravin

  • laboratorní a diagnostická činnost

Samostatné podnikání v potravinářství a gastronomii

Vědeckovýzkumná činnost na univerzitě

  • studium doktorského studijního programu
  • akademický pracovník

Požadavky a předpoklady

O studium v NMSP se uchází studenti, kteří mají ukončené bakalářské studium ve studijním programu ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII nebo podobného směru. Potřebná způsobilost k navazujícímu magisterskému studiu se prokazuje zejména výsledky studia v BSP a výsledky přijímacího řízení. Studenty navazujícího magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu.

Průběh studia

Studium NMSP ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII je dvouleté. Studijní program obsahuje studijní předměty, z nichž některé si student určuje z dvojic nebo trojic povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a zaměření. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická laboratorní a provozní cvičení, semináře, konzultace, výuka v potravinářských podnicích a stravovacích provozech, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Důraz je kladen na teoretickou výuku směřující k podpoře tvůrčích schopností studentů. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou. Státní závěrečná zkouška je z pěti předmětů a obhajoby diplomové práce.