EN
/ Homepage / STUDENTI / Závěrečné práce / Rigorózní práce

Rigorózní práce

Student v průběhu studia plní studijní program, jehož součástí je absolvování výuky předepsaných předmětů a jejich zakončení zápočtem a zkouškou. Na závěr studia je student povinen absolvovat výuku a složit zkoušku z předmětů představující předměty státní rigorózní zkoušky. Absolventi studia magisterského studijního programu se stávají po vykonání státní rigorózní zkoušky. Kromě povinnosti zakončení studia z předmětů státní rigorózní zkoušky může být součástí závěru studia obhajoba rigorózní práce.

Témata rigorózních prací

Témata rigorózních prací a příslušné vedoucí těchto prací navrhují přednostové ústavů FVHE v počtech stanovených děkanem FVHE. Téma rigorózní práce musí být zaměřeno do oblasti diferenciace absolventa magisterského studijního programu Veterinární hygieny a ekologie a to zejména:

 • oblast zdravotní nezávadnosti masa a masných výrobků
 • oblast prohlídky jatečných zvířat a masa, zdravotní nezávadnosti mléka a mléčných výrobků, zdravotní nezávadnosti polotovarů, vajec a medu, mrazírenských výrobků, rybích výrobků, zdravotní nezávadnost vegetabilních potravin
 • oblast veterinárního hygienického dozoru a HACCP
 • oblast ochrany zvířat, oblast veterinární legislativy
 • oblast veterinární administrativy
 • oblast mikrobiologie potravin, chemie a biochemie potravin, toxikologie potravin, farmakologických aspektů produkce zdravotně nezávadných potravin, genetických aspektů produkce zdravotně nezávadných potravin, radiobiologie potravin, parazitologie potravin, struktury a skladby potravin
 • oblast veterinární ekologie, oblast nákaz přenosných na člověka
 • oblast výživy, dietetiky, chovu, zoohygieny zvířat v aspektu produkce zdravotně nezávadných surovin a potravin
 • oblast chorob zvířat v aspektu produkce zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, případně další v rámci diferenciace studenta FVHE

Přednostové ústavů předají témata rigorózních prací nejpozději do 30. dubna každého akademického roku na studijní oddělení FVHE.

Zveřejnění témat

Témata odsouhlasená děkanem FVHE zveřejní přednostové ústavů do začátku akademického roku. Zveřejnění témat bude po schválení děkanem provedeno vyvěšením na informační tabuli příslušného ústavu, na nástěnce studijního oddělení a na webové stránce FVHE.


Veterinární hygiena a ekologie


Vedoucí práce

Rigorózní práce může být zpracovávána na ústavech FVHE nebo ústavech a klinikách FVL zabezpečujících integrovanou výuku, výzkumném ústavu, státním veterinárním ústavu, případně na obdobném pracovišti.
Vedoucím rigorózní práce je přednostou příslušného ústavu stanovený akademický pracovník VETUNI na úrovni profesora, docenta, nebo odborného asistenta. V případě, že je práce zpracovávána na pracovišti mimo VETUNI, je pracovník daného pracoviště mimo VETUNI, pod jehož vedením je práce zpracovávána, jmenován vedoucím práce – specialistou.

Přihlášení ke zpracování rigorózní práce

Student může přihlásit ke zpracování rigorózní práce nejpozději do 31. října v 9. semestru studia na vybrané téma, k příslušnému vedoucímu práce. Student má právo navrhnout vedoucímu práce své téma rigorózní práce, zpracování rigorózní práce na toto téma je však podmíněno souhlasem vedoucího práce.
Do 30. listopadu zajistí přednosta ústavu zadání práce včetně přesného názvu i v angličtině, zásad pro vypracování práce (postup) a seznamu vhodné literatury do IS STAG. Přednostové ústavů předají na studijní oddělení FVHE seznam studentů, jejich témat a příslušných vedoucích a originál vyplněných formulářů zadání práce opatřený razítkem a podepsaný studentem a přednostou ústavu do 30. listopadu každého akademického roku. Originál formuláře podepsaný děkanem bude uložen na ústavu. Jména oponentů se zadávají do IS STAG nejpozději do 31. prosince 11. semestru studia.

Vypracování, odevzdání a hodnocení rigorózní práce

Témata prací se předpokládají experimentálního charakteru, ale také hodnotícího charakteru. Student vypracovává rigorózní práci pod vedením vedoucího práce na příslušném pracovišti, a to v průběhu čtvrtého, pátého a šestého ročníku studia.

Obhajoba rigorózní práce

Obhajoba rigorózní práce probíhá v termínu určeném děkanem FVHE jako součást státní rigorózní zkoušky před komisí, která je jmenována děkanem FVHE. Obhajoba probíhá formou rozpravy mezi studentem a členy komise. Obhajobu řídí předseda komise nebo v případě jeho nepřítomnosti děkanem fakulty pověřený jiný člen komise.

Průběh obhajoby je zpravidla následující:
 • předseda komise zahájí obhajobu rigorózní práce
 • student uvede základní these rigorózní práce (cca 10 min)
 • předseda nebo jím pověřený člen komise seznámí komisi a studenta s obsahem oponentského posudku
 • vedoucí rigorózní práce nebo pověřený člen komise předloží komisi hodnocení studenta školitelem - Vyjádření vedoucího práce
 • student se vyjádří k oponentskému posudku
 • student v rozpravě zodpoví dotazy účastníků rozpravy

Průběh rozpravy, s přihlédnutím k hodnocení vedoucího práce a oponenta, zhodnotí komise v neveřejném zasedání členů komise.

Klasifikace rigorózní práce a obhajoby:
 • výborně A
 • výborně B
 • velmi dobře C
 • velmi dobře D
 • dobře E
 • neprospěl/a FX
 • neprospěl/a F

Výsledek obhajoby rigorózní práce včetně známky neprospěl/a FX nebo neprospěl/a F zaznamená předseda komise do přehledu o vykonaných zkouškách (protokolu) a IS STAG. Průběh a výsledek obhajoby rigorózní práce předseda komise zaznamená do protokolu o státní rigorózní zkoušce.