EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Systém kvality FVHE

Systém kvality FVHE

 

Popis systému kvality na FVHE

Na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VETUNI funguje komplexní systém kvality, který je nastaven vnitřními předpisy fakulty a univerzity, v rámci jejich naplňování je systém realizován v činnostech fakulty, je monitorováno jeho uskutečňování a po ukončení každého roku je úroveň kvality činností na fakultě vyhodnocována v rámci Zprávy o vnitřním hodnocení kvality FVHE. Součástí Zprávy o vnitřním hodnocení kvality fakulty je určení opatření k zvýšení úrovně kvality činností anebo k odstranění nedostatků.

 

1. Nastavení systému kvality

Principy systému kvality na fakultě jsou nastaveny vnitřními předpisy fakulty a univerzity:

  • základ systému je popsán ve vnitřním předpise Pravidla řízení, zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností na FVHE,
  • požadavky na činnost z pohledu kvality ve vnitřním předpise Soubor požadavků a ukazatelů výkonu pro činnost VETUNI,
  • a souhrnně pak ve formě požadavků na kvalitu činností obsažených jako indikátory ke každé oblasti ve Zprávě o vnitřním hodnocení kvality fakulty, naplňování těchto požadavků je pravidelně vyhodnocováno.

Nejvyšším orgánem pro hodnocení kvality činností je Rada pro vnitřní hodnocení VETUNI. Rada uděluje vnitřní akreditaci studijním programům na univerzitě, každoročně vyhodnocuje naplňování kvality na univerzitě (včetně fakult) a navrhuje rektorovi univerzity opatření k zvýšení úrovně kvality činností anebo k odstranění zjištěných nedostatků.

Na úrovni fakulty je statutární řízení svěřeno děkanovi fakulty, další kompetence má dána proděkan pro strategii a rozvoj a příslušný referent pro strategii rozvoj na děkanátě.

Z pohledu studijních programů:

  • je stanoven postup vnitřní akreditace studijních programů vnitřním předpisem univerzity Postup posuzování studijních programů v rámci jejich vnitřní akreditace na univerzitě
  • a dále postup hodnocení studijních programů vnitřním předpisem univerzity Hodnocení studijních programů, jejich sestavování, požadavky na ně a jejich kontrola.
  • vlastní podmínky studia a pro ověřování znalostí v průběhu studia stanoví pro pregraduální studium vnitřní předpis univerzity Studijní a zkušební řád v bakalářských a magisterských studijních programech univerzity, pro postgraduální studium vnitřní předpis univerzity Studijní a zkušební řád v doktorských studijních programech univerzity a pro celoživotní vzdělávání vnitřní předpis univerzity Řád celoživotního vzdělávání univerzity. Možnosti přiznávání stipendií studentům určuje vnitřní předpis univerzity Stipendijní řád univerzity. Řešení disciplinárních prohřešků studentů upravuje vnitřní předpis fakulty Disciplinární řád pro studenty FVHE.

Úspěšnost studentů v průběhu studia je pravidelně vyhodnocována, a to na úrovni jednotlivých předmětů, jednotlivých studijních programů, na úrovni fakult i na úrovni univerzity. Podmínky postupu hodnocení studentů upravuje vnitřní předpis univerzity Hodnocení studentů na univerzitě. Výsledky hodnocení studentů slouží jako podklad pro případná opatření přijímaná na úrovni fakulty.

Studenti hodnotí anonymně výuku předmětů a přístup vyučujících. Výsledky tohoto hodnocení (každého semestru) jsou podkladem pro děkana fakulty, přednostu ústavu a případně i vyučujícího k nápravným opatřením. Podmínky hodnocení studenty jsou upraveny ve vnitřním předpise Hodnocení výuky studenty na univerzitě.

K posouzení výuky za celé studium se uskutečňuje posuzování studia absolventy studijního programu. Podmínky posuzování studia absolventy jsou upraveny ve vnitřním předpise Hodnocení studijního programu absolventy na univerzitě a výsledky tohoto hodnocení jsou podkladem pro případná opatření v studijním programu uskutečňovaná fakultou.

Studenti jsou zapojováni do zkvalitňování výuky ve studijních programech, a to formou grantů v rámci kterých se řeší vytváření studijních opor pro studium studentů, názorných schémat, fotodokumetací, videosekvencí, řešení modelových případů, řešení skutečných případů, vzorových otázek pro ověřování znalostí a dalších podpor pro studium. Podmínky poskytování těchto grantů zejména studentům jsou upraveny ve vnitřním předpise Pravidla pro poskytování podpory na tvůrčí vzdělávací činnosti prostřednictvím Interní vzdělávací agentury univerzity (IVA univerzity)

V rámci systému kvality je vyhodnocována také tvůrčí činnost na fakultě. Posuzování se soustředí zejména na získávání externích grantů a na rozsah a kvalitu publikační činnost ve vědeckých a odborných časopisech a na mezinárodních a národních konferencích. Podmínky posuzování tvůrčí činnosti jsou upraveny vnitřním předpisem Hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě.

K rozvoji tvůrčí činnosti na fakultě a jejich pracovištím jsou poskytovány univerzitní prostředky, které jsou přidělovány v rámci univerzitní soutěže formou grantového systému řešitelským kolektivům. Do těchto kolektivů mohou být zapojováni také studenti. Podmínky poskytování univerzitních prostředků na tvůrčí činnosti jsou upraveny vnitřním předpisem Pravidla pro poskytování podpory na Institucionální výzkum univerzity prostřednictvím ITA univerzity Brno (ITA univerzity).

Univerzita navíc podporuje tvůrčí činnost studentů zvláštním vnitřním grantovým systémem, určeným na výzkumné projektů studentů. Podmínky poskytování univerzitních prostředků na tvůrčí činnost studentů jsou upraveny vnitřním předpisem Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum univerzity (IGA univerzity).

K podpoře kvality studia na fakultě jsou podporovány výrazně také mobilitní aktivity studentů směřované na univerzity, výzkumná a odborná pracoviště zejména ve vyspělých státech v Evropě i ve světě. Formou grantů jsou přidělovány studentům prostředky univerzity k realizaci zahraničních pobytů studentů, souvisejících s jejich studiem. Podmínky poskytování univerzitních prostředků na mobilitní činnost studentů jsou upraveny vnitřním předpisem Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury univerzity (IMA univerzity)

V rámci systému kvality je vyhodnocována také odborná a další činnost fakulty. Jedná se zejména o rozsah veterinární činnosti realizovaný univerzitou a o další formy spolupráce s veterinární praxí a dále o společenské působení univerzity v rámci regionu i celého státu. Způsob vyhodnocování této činnosti je upraven ve vnitřním předpise Hodnocení spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti.

Systém kvality zahrnuje také hodnocení přijímání pracovníků, jejich rozvoje a hodnocení činnosti a výkonu jednotlivých pracovníků, a souhrnně za jednotlivá pracoviště a za celou fakultu. Podmínky přijímání pracovníků jsou upraveny ve vnitřním předpise Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců univerzity, podmínky jejich karierního rozvoje ve vnitřním předpise fakulty Karierní řád, podmínky mzdového ohodnocování pracovníků (i ve vazbě na jejich karierní rozvoj) ve vnitřním předpise Vnitřní mzdový předpis univerzity. Požadavky na etické principy práce jsou upraveny ve vnitřní normě univerzity Etický kodex.

Zvláštní pozornost je v systému kvality věnována habilitačnímu řízení k získání titulu docenta a profesorskému řízení k získání titulu profesor. Jsou nastaveny požadavky na pedagogickou kvalifikaci a rozsah a kvalitu výzkumné činnosti a jednoznačné postupy obhajoby v rámci habilitačního a profesorského řízení a postup udělování titulu docent a profesor. Podmínky pro habilitační řízení a profesorská řízení jsou upraveny ve vnitřním předpise Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem univerzity.

Jednou z nejvýznamnějších součástí systému kvality je systém hodnocení akademických a neakademických pracovníků. Tento systém je založen na posouzení všech činností vykonávaných pracovníkem v rámci výuky, výzkumu a dalších činností na fakultě a univerzitě. Pracovník do systému vkládá údaje o své celoroční činnosti, na úrovni pracoviště následně fakulty jsou údaje kontrolovány a následně je systém převede na bodové hodnocení jednotlivých činností a bodové hodnocení skupin činností v oblasti výuky, tvůrčí činnosti a ostatních činností. Výsledkem je zhodnocení činnosti pracovníka formou počtu bodů a jeho zařazení do kategorie standardní, nadstandardní anebo podstandardní. Zhodnocení slouží samotnému pracovníkovi, vedoucímu pracoviště, děkanovi anebo rektorovi k přijetí příslušných opatření. Systém umožňuje vyhodnocovat souhrnně také rozsah a kvalitu činností celých pracovišť, celé fakulty i celé univerzity. Bližší podmínky týkající se způsobu a postupu hodnocení pracovníků jsou uvedeny ve vnitřním předpise Hodnocení akademických a neakademických pracovníků na univerzitě.    

V rámci systému kvality je pozornost věnována také financování fakult a univerzity. Každoročně se nastavují principy, jimiž se řídí vlastní sestavování rozpočtu, vedoucí k nastavení finančního prostředí na fakultě. Podmínky nastavování principů pro sestavování rozpočtu jsou upraveny ve vnitřním předpise Pravidla sestavování rozpočtu FVHE.

 

2. Naplňování požadavků kvality

Naplňování požadavků kvality se uskutečňuje výukovou, tvůrčí, odbornou a dalšími činnostmi fakulty. O jednotlivých činnostech jsou získávány data, údaje a další informace a tyto jsou sestavovány do souborů využitelných pro každoroční hodnocení kvality činností na fakultě.

Jsou sestavovány podklady zaměřené k zhodnocení kvality vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti, spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti, mezinárodní činnosti, k zhodnocení studentů a účastníků celoživotního vzdělávání, k zhodnocení činnosti pracovníků a habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, k zhodnocení zajišťování kvality na úrovni prostorového, přístrojového, materiálního, informačního a administrativního zabezpečení, k posouzení kvality akademického prostředí, k posouzení finančního zabezpečení činností univerzity a fakult, k zhodnocení zabezpečení specifického pro studijní program Veterinární hygiena a ekologie, a k celkovému zhodnocení výstupů z vzdělávací, tvůrčí a další související činnosti.

Získané podklady jsou zpracovávány v rámci sestavování Zprávy o vnitřním hodnocení kvality činnosti na fakultě k celkovému porovnání požadavků na kvalitu činností a jejich naplňování činnostmi na fakultě.  

 

3. Hodnocení kvality činností

Hodnocení kvality činností je prováděno každoročně v rámci vypracovávání Zprávy o vnitřním hodnocení kvality činností na fakultě. Zpráva je vypracovávána proděkanem pro strategii a rozvoj a předkládána děkanovi fakulty a je projednávána a schvalována ve Vědecké radě fakulty. Zpráva posuzuje 15 oblastí činnosti a pro každou oblast popisuje dosažený stav v uplynulém období v jednotlivých ukazatelích, popisuje nastavení požadavků u nejdůležitějších ukazatelů výkonu a kvality činností, posuzuje jejich naplňování a pro každou oblast formuluje případná opatření k zvýšení úrovně kvality činností v příslušné oblasti.

Z výsledků hodnocení kvality činností vyplývá, zda jsou naplňovány požadavky na kvalitu jednotlivých činností na fakultě i celkově. Z dílčího posouzení některých ukazatelů mohou vyplynout doporučení na opatření k zvýšení úrovně kvality činností na univerzitě.

 

4. Opatření k zvyšování úrovně kvality činností anebo k odstranění nedostatků

Zhodnocení úrovně naplňování požadavků kvality činností na fakultě obsahuje také závěrečné doporučení pro zvýšení úrovně kvality činností na fakultě anebo k odstranění nedostatků. Tato doporučení jsou předkládána děkanovu. Děkan přijímá rozhodnutí ve formě pokynu vedoucím příslušných pracovišť směřující k zvýšení úrovně kvality činností ve vymezených oblastech a konkrétních činnostech anebo k odstranění nedostatků zjištěných nedostatků. Realizace rozhodnutí vyplývajících z návrhu opatření jsou děkanem kontrolována (formou zpětných vedoucích pracovišť) a v dalším období je sledován dopad těchto opatření na úroveň plnění požadavků kvality činností na univerzitě a fakultách.