EN
/ Homepage / UCHAZEČI / Studijní programy / Navazující magisterské studijní programy (Mgr.) / OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE / Tematické okruhy a doporučená literatura

Tematické okruhy a doporučená literatura

k písemné přijímací zkoušce do NMSP Ochrana zvířat a welfare

 

Část Etologie

(prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.; prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA)

 1. Popis chování, analýza chování
 2. Měření chování zvířat, etogram
 3. Faktory ovlivňující chování
 4. Motivace v chování
 5. Konfliktní chování
 6. Biologické rytmy a chování
 7. Učení a chování
 8. Sociální chování
 9. Agonistické chování
 10. Sociabilní chování
 11. Teritoriální chování
 12. Komunikace a chování
 13. Sexuální chování
 14. Rodičovské chování
 15. Altruistické chování
 16. Ontogeneze chování
 17. Genetika chování
 18. Etologie skotu
 19. Etologie ovcí a koz
 20. Etologie prasat
 21. Etologie drůbeže – kura domácího
 22. Etologie drůbeže – kachen a hus, krůt
 23. Etologie králíků a hlodavců
 24. Etologie koní
 25. Etologie psů
 26. Etologie koček
 27. Etologie ptáků, plazů, malých savců
 28. Etologie zvěře, ryb a včel
 29. Etologie zoozvířat, opuštěných zvířat, zvířat cirkusů, handicapovaných zvířat
 30. Poruchy chování
Doporučená literatura:

Franck, D. Etologie. Praha: Karolinum, 1996.
Lorenz, K. Základy etologie. Praha: Academia, 1993.
Veselovský, Z. Etologie Biologie chování zvířat. Praha: Academia, 2005.
Hrouz, J. Etologie hospodářských zvířat. Brno: MZLU, 2000.
Abrantes, R. Řeč psů. České Budějovice: Dona, 1999.

Část Welfare zvířat

(doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.; prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA)

 1. Welfare mléčného skotu
 2. Welfare masného skotu
 3. Welfare ovcí a koz
 4. Welfare prasat
 5. Welfare kura domácího chovaného pro produkci vajec
 6. Welfare kura domácího chovaného pro produkci masa
 7. Welfare ostatní drůbeže (krůty, kachny, husy)
 8. Welfare králíků
 9. Welfare koní
 10. Welfare psů
 11. Welfare koček
 12. Welfare zájmových zvířat (ptáci, plazi a drobní savci)
 13. Welfare zvěře
 14. Welfare ryb
 15. Welfare včel
 16. Welfare zoozvířat
 17. Welfare opuštěných zvířat
 18. Welfare zvířat cirkusů
 19. Welfare pokusných zvířat
 20. Welfare handicapovaných zvířat
 21. Welfare a chov zvířat
 22. Welfare a výživa zvířat
 23. Wefare a reprodukce zvířat
 24. Welfare a zdraví zvířat
 25. Welfare zvířat při přepravě
 26. Welfare zvířat při jejich porážce a usmrcování
 27. Welfare zvířat – obsahové vymezení, význam
 28. Indikátory úrovně welfare zvířat
 29. Metody hodnocení welfare zvířat
 30. Kontrola a dozor nad dodržováním welfare
Doporučená literatura:

Webster, J. Welfare – životní pohoda zvířat aneb střízlivé kázání o ráji. Praha: Nadace na ochranu zvířat, 1999 s.
Jebavý, L., Rödl, P., Hořavová, P. Chov a využití pokusných zvířat, 1. díl (kolektiv autorů), VFU Brno, 2007.
Máchal, L. a kol. Chov zvířat I. Chov hospodářských zvířat. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2011.
Kuchtík, J. a kol. Chov ovcí. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2007.
Košař, K. a kol. Zásady welfare a nové standardy EU v chovu drůbeže. Praha-Uhříněves: VÚŽV, 2004.
Doležal, O. a kol. Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu. Praha-Uhříněves: VÚŽV, 2004.
Stupka, R. a kol. Základy chovu prasat. Praha: ČZU, 2009.
Pulkrábek, J. a kol.  Chov prasat. Praha: Profi Press, 2005.
Fantová, M. a kol. Chov koz. Praha: Nakladatelství Brázda, s.r.o., 2010.
Bouška, J. a kol. Chov dojeného skotu. Praha: Profi Press, 2006.
Kříž, L., Klecker, D. Chov vodní drůbeže. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 1994.
Procházka, Z. Chov psů. Spektrum, 1994.
Misař, D., Jiskrová, I. Chov a šlechtění koní. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2008.

Část Právní předpisy v ochraně zvířat

(prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA; doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.)

 1. Ochrana zvířat v právních předpisech – přehled předpisů
 2. Ochrana zvířat v právních předpisech – skotu
 3. Ochrana zvířat v právních předpisech – ovcí a koz
 4. Ochrana zvířat v právních předpisech – prasat
 5. Ochrana zvířat v právních předpisech – kura domácího chovaného pro produkci vajec
 6. Ochrana zvířat v právních předpisech – kura domácího chovaného pro produkci masa
 7. Ochrana zvířat v právních předpisech – ostatní drůbeže (krůty, kachny, husy)
 8. Ochrana zvířat v právních předpisech – králíků
 9. Ochrana zvířat v právních předpisech – koní
 10. Ochrana zvířat v právních předpisech – psů
 11. Ochrana zvířat v právních předpisech – koček
 12. Ochrana zvířat v právních předpisech – zájmových zvířat (ptáci, plazi a drobní savci)
 13. Ochrana zvířat v právních předpisech – zvěře
 14. Ochrana zvířat v právních předpisech – ryb
 15. Ochrana zvířat v právních předpisech – včel
 16. Ochrana zvířat v právních předpisech – zoozvířat
 17. Ochrana zvířat v právních předpisech – opuštěných zvířat
 18. Ochrana zvířat v právních předpisech – zvířat cirkusů
 19. Ochrana zvířat v právních předpisech – pokusných zvířat
 20. Ochrana zvířat v právních předpisech – handicapovaných zvířat
 21. Ochrana zvířat v právních předpisech – chov zvířat
 22. Ochrana zvířat v právních předpisech – výživa zvířat
 23. Ochrana zvířat v právních předpisech – reprodukce zvířat
 24. Ochrana zvířat v právních předpisech – zdraví zvířat
 25. Ochrana zvířat v právních předpisech – zvířata při přepravě
 26. Ochrana zvířat v právních předpisech – zvířata při jejich porážce a usmrcování
 27. Ochrana zvířat v právních předpisech – obsahové vymezení ochrany zvířat, význam
 28. Přestupkové řízení v ochraně zvířat
 29. Správní řízení v ochraně zvířat
 30. Trestní řízení v ochraně zvířat
Doporučená literatura:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 327/2012 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97
Nařízení Rady 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování
Nařízení EP a Rady č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)
Všechny výše uvedené právní předpisy jsou dostupné na adrese www.vfu.cz/vetleg/

Část  Ochrana zvířat

(prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA; prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.)

 1. Ochrana zvířat z pohledu zdraví a nemoci – skot, ovce, kozy: pohybová soustava, nervová soustava, oběhová soustava, lymfatická soustava, dýchací soustava, trávicí soustava, močová soustava, pohlavní soustava
 2. Ochrana zvířat z pohledu zdraví a nemoci – prasata: pohybová soustava, nervová soustava, oběhová soustava, lymfatická soustava, dýchací soustava, trávicí soustava, močová soustava, pohlavní soustava 
 3. Ochrana zvířat z pohledu zdraví a nemoci – koně: pohybová soustava, nervová soustava, oběhová soustava, lymfatická soustava, dýchací soustava, trávicí soustava, močová soustava, pohlavní soustava 
 4. Ochrana zvířat z pohledu zdraví a nemoci – psi a kočky: pohybová soustava, nervová soustava, oběhová soustava, lymfatická soustava, dýchací soustava, trávicí soustava, močová soustava, pohlavní soustava
 5. Ochrana zvířat z pohledu zdraví a nemoci – králíci a hlodavci: pohybová soustava, nervová soustava, oběhová soustava, lymfatická soustava, dýchací soustava, trávicí soustava, močová soustava, pohlavní soustava
 6. Ochrana zvířat z pohledu zdraví a nemoci – drůbež a ptáci, plazi, ryby: pohybová soustava, nervová soustava, oběhová soustava, dýchací soustava, trávicí soustava, močová soustava, pohlavní soustava
 7. Ochrana zvířat z pohledu reprodukce u skotu, ovcí a koz: pohlavní cyklus, říje a její příznaky, plodnost, gravidita, porod a poporodní období
 8. Ochrana zvířat z pohledu reprodukce u prasat: pohlavní cyklus, říje a její příznaky, plodnost, gravidita, porod a poporodní období
 9. Ochrana zvířat z pohledu reprodukce u koní: pohlavní cyklus, říje a její příznaky, plodnost, gravidita, porod a poporodní období
 10. Ochrana zvířat z pohledu reprodukce u psů, koček: pohlavní cyklus, říje a její příznaky, plodnost, gravidita, porod a poporodní období
 11. Ochrana zvířat z pohledu reprodukce u králíků a dalších hlodavců: pohlavní cyklus, říje a její příznaky, plodnost, gravidita, porod a poporodní období
 12. Ochrana zvířat z pohledu reprodukce u drůbeže a ptáků, plazů, ryb
 13. Ochrana zvířat z pohledu poranění zvířat: rána u zvířat (druhy ran, příznaky rán, hojení rány, ošetření rány)
 14. Ochrana zvířat z pohledu poranění zvířat: krvácení u zvířat (druhy, příznaky, ošetření)
 15. Ochrana zvířat z pohledu poranění zvířat: zánět u zvířat (druhy zánětu, příznaky zánětu, hojení zánětu, ošetření zánětu)
 16. Ochrana zvířat z pohledu poranění zvířat: proleženina, popálenina, omrzlina, zhmožděnina, podvrknutí (příznaky, hojení, ošetření)
 17. Ochrana zvířat z pohledu poranění zvířat: vykloubení (druhy vykloubení, příznaky, hojení, ošetření vykloubení)
 18. Ochrana zvířat z pohledu poranění zvířat: zlomenina (druhy zlomenin, příznaky, hojení, ošetření zlomenin)
 19. Ochrana zvířat z pohledu poranění zvířat: kýla, výhřez, ruptura, cysta, nádor, cizí tělesa u zvířat
 20. Ochrana zvířat z pohledu poranění zvířat: kulhání u koní (druhy, příznaky, ošetření)
 21. Ochrana zvířat z pohledu poranění zvířat: kulhání u skotu (druhy, příznaky, ošetření)
 22. Ochrana zvířat z pohledu poranění zvířat: kulhání u psa (druhy, příznaky, ošetření)
 23. Ochrana zvířat z pohledu poranění zvířat: koliky u zvířat (druhy, příznaky, ošetření)
 24. Ochrana zvířat z pohledu nákaz: nákazy a významná infekční onemocnění skotu, ovcí a koz
 25. Ochrana zvířat z pohledu nákaz: nákazy a významná infekční onemocnění prasat
 26. Ochrana zvířat z pohledu nákaz: nákazy a významná infekční onemocnění koní
 27. Ochrana zvířat z pohledu nákaz: nákazy a významná infekční onemocnění psů a koček
 28. Ochrana zvířat z pohledu nákaz: nákazy a významná infekční onemocnění králíků a dalších hlodavců
 29. Ochrana zvířat z pohledu nákaz: nákazy a významná infekční onemocnění drůbeže a ptáků, plazů a ryb
 30. Ochrana zvířat z pohledu nákaz: nemoci zvířat přenosné ze zvířat na člověka
Doporučená literatura:

Černý, H. Veterinární anatomie pro studium a praxi. 2002, Noviko, Brno, 528 s.
Červený, Č. Vadamecum anatomie domácích savců pro studium a veterinární praxi. 2011, Brázda, Brno, 271 s.
Černý, H. Anatomie domácích ptáků, 2005, Metoda, Brno, 447 s.
Doubek, J., Matalová, E., Uhríková, I. Přehled fyziologie I pro VFU Brno. 2014, VFU Brno, Brno, 145 s.
Doubek, J., Matalová, E., Uhríková, I. Přehled fyziologie II pro VFU Brno. 2014, VFU Brno, Brno, 229 s.
Slanina, L. et al. Klinická diagnostika vnútorných chorob hospodárskych zvierat. 1985, Príroda, Bratislava, 494 s.
Kudláč, E. et al. Veterinární porodnictví a gynekologie. 1977, SZN Praha, Praha, 774 s.
Gamčík, J. et al. Andrológia a umelá inseminácia hospodárskych zvierat. 1984, SZN Praha, Praha, 344 s.
Šutta, J. et al. Veterinárna chirurgia. 1979, Príroda, Bratislava, 616 s.
Jagoš, P. et al. Nemoci hospodářských zvířat. 1982, SZN Praha, Praha, 356 s.
Hofírek, B. et al. Nemoci skotu. 2009, Noviko, Brno, 1149 s.
Dražan, J. et al. Nemoci prasat. 1987, SZN Praha, Praha, 233 s.
Svoboda, M. et. al. Nemoci psa a kočky I. 2008, ČAVLZ, Brno, 2038 s.
Svoboda, M. et. al. Nemoci psa a kočky II. 2001, ČAVLZ, Brno, 1152 s.
Červinka, S. et al. Drůbež – zdravotní problematika velkochovů, 1979, SZN Praha, Praha, 210 s.
Konrád, J. Nemoci králíků se základy hygieny chovu. 1979, SZN Praha, Praha, s. 379 s.
Skřivan, M. et al. Chov kožešinových zvířat, 1976, SZN Praha, Praha, 282 s.
Forejtek, P. et al. Zdravotní problematika zvěře, 2013, VFU Brno, Brno, 232 s.
Svobodová, Z. et al. Nemoci sladkovodních a akvarijních ryb. 2007, Informatorium, Praha, 264 s,
Lucký, Z. Nemoci včel, 1979, SPN Praha, Praha, 150 s.
Knotek, Z. et al. Nemoci plazů, 1999, ČAVML, Brno, 276 s.
Treml, F. et al. Obecná epizootologie. 2014, VFU Brno, Brno, 60 s.
Treml, F. et al. Infekční choroby zvířat I. 2014, VFU Brno, Brno, 84 s.
Treml, F. et al. Infekční choroby zvířat II. 2014, VFU Brno, Brno, 92 s.

Část Laboratorní vyšetřování vzorků

(prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA; doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.)

 1. Hematolologické vyšetření skotu, ovcí, koz, prasat, koní (odběr krve, krev, plasma, sérum, hematokrit, hemoglobin, krevní elementy)
 2. Hematolologické vyšetření psa a kočky (odběr krve, krev, plasma, sérum, hematokrit, hemoglobin, krevní elementy)
 3. Hematolologické vyšetření králíka a dalších hlodavců, drůbeže, ptáků, plazů a ryb (odběr krve, krev, plasma, sérum, hematokrit, hemoglobin, krevní elementy)
 4. Biochemické vyšetření krve skotu, ovcí, koz, prasat, koní (odběr krve, krev, plasma, sérum, makroelementy, ukazatele bílkovinného metabolismu, ukazatele tukového metabolismu, ukazatele glycidového metabolismu, mikroelementy, enzymy, hormony)
 5. Biochemické vyšetření krve psa a kočky (odběr krve, krev, plasma, sérum, makroelementy, ukazatele bílkovinného metabolismu, ukazatele tukového metabolismu, ukazatele glycidového metabolismu, mikroelementy, enzymy, hormony)
 6. Biochemické vyšetření krve králíka a dalších hlodavců, drůbeže, ptáků, plazů a ryb (odběr krve, krev, plasma, sérum, makroelementy, ukazatele bílkovinného metabolismu, ukazatele tukového metabolismu, ukazatele glycidového metabolismu, mikroelementy, enzymy, hormony)
 7. Biochemické vyšetření moče skotu, ovcí, koz, prasat, koní
 8. Biochemické vyšetření moče psa a kočky
 9. Vyšetření mléka
 10. Vyšetření bachorové tekutiny
 11. Vyšetření ejakulátu
 12. Vyšetření výkalů
 13. Vyšetření vody
 14. Vyšetření krmiva
 15. Laboratorní diagnostika nákaz – bakterií
 16. Laboratorní diagnostika nákaz – virů
 17. Laboratorní diagnostika nákaz – plísní
 18. Laboratorní diagnostika nákaz – prionů
 19. Laboratorní diagnostika – parazitární onemocnění
 20. Instrumentální analýza – molekulová absorpční spektrometrie (spektrofotometrie) a její využití v laboratorní analýze v ochraně zvířat
 21. Instrumentální analýza – atomová absorpční spektrometrie a její využití v laboratorní analýze v ochraně zvířat
 22. Instrumentální analýza – plynová chromatografie a její využití v laboratorní analýze v ochraně zvířat
 23. Instrumentální analýza – kapalinová chromatografie a hmotnostní spektrometrie a její využití v laboratorní analýze v ochraně zvířat
 24. Instrumentální analýza – molekulová fluorescenční spektrometrie a její využití v laboratorní analýze v ochraně zvířat
 25. Instrumentální analýza – ELISA metody a jejich využití v laboratorní analýze v ochraně zvířat
 26. Molekulární analýza – PCR metody a jejich využití v laboratorní analýze v ochraně zvířat
 27. Statistické zpracování laboratorních výsledků – porovnávání četností
 28. Statistické zpracování laboratorních výsledků – porovnávání průměrů
 29. Statistické zpracování laboratorních výsledků – porovnávání mediánů
 30. Statistické zpracování laboratorních výsledků – hodnocení závislostí
Doporučená literatura:

Kacerovský et al. Zkoušení a posuzování krmiv. 1990, SZN Praha, Praha, 213 s.
Chloupek, J., Mlejnková, H. Hygienické zabezpečení pitné a napájecí vody v chovech hospodářských zvířat. 2014, VFU Brno, Brno, 59 s.
Steinhauser, L. et al. Produkce masa. 2000, Last, Tišnov, 464 s.
Doubek, J. et al. Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí. 2014, VFU Brno, Brno, 249 s.
Doubek, J. et al. Veterinární hematologie. 2003, Noviko, Brno, 464 s.
Kábrt, J., Kábrt, J. Lexicon medicum. 1988, Avicenum, Praha, 733 s.
Doubek, J. et al. Terminologický slovník laboratorní diagnostiky. 2014, VFU Brno, Brno, 84 s.
Doubek, J. et al. Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí. 2014, VFU Brno, Brno, 249 s.
Doubek, J. et al. Terminologický slovník laboratorní diagnostiky. 2014, VFU Brno, Brno, 84 s.
Doubek, J. et al. Veterinární hematologie. 2003, Noviko, Brno, 464 s.
Klouda, P. Moderní analytické metody. 2003, Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava.
Volka, K. Analytická chemie II. 1997, Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha.
Bedáňová, I., Večerek, V. Základy statistiky pro studující veterinární medicíny a farmacie. 2007, VFU Brno, Brno, 130 s.