EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Věda a výzkum / Konference / Popis konferencí

Popis konferencí

Konference probíhající každoročně

 • Fakultní studentská vědecká konference Interní grantové agentury VETUNI
 • Konference Hygiena a technologie potravin, Lenfeldovy a Höklovy dny
 • Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí
 • Konference Ochrana zvířat a welfare
 • Konference studentské vědecké a odborné činnosti

Konference probíhající 1x za dva roky

 • Kábrtovy dietetické dny
 • Lupina

Fakultní studentská vědecká konference Interní grantové agentury (IGA) VETUNI

Zaměření: Podpora rozvoje vědeckovýzkumné a tvůrčí aktivity studentů všech studijních programů dílčích fakult VETUNI.

Fakultní studentská vědecká konference IGA Veterinární univerzity Brno je na VETUNI, resp. na Fakultě veterinární hygieny a ekologie, pořádána od r. 2010.

 • Organizaci konference zajišťují členové IGA FVHE VETUNI.
 • Vědecká konference probíhá každoročně ve dvou vědeckých sekcích (každou sekci tvoří příslušná fakulta VETUNI).
 • V rámci konference jsou prezentovány a diskutovány poznatky vzniklé řešením financovaných projektů pro příslušný rok. Účastníky konference jsou zejména řešitelé grantových projektů z řad studentů doktorského studijního programu, dále bakalářských i magisterských studijních programů v rámci dílčích fakult VETUNI.
 • Sborník z konference je tvořen příspěvky, jejichž podkladem jsou dosažené odborné výsledky vzniklé řešením projektů Interní grantové agentury VETUNI, které jsou financovány z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT ČR na příslušný rok.

Konference Hygiena a technologie potravin, Lenfeldovy a Höklovy dny

Zaměření: Bezpečnost a kvalita potravin z pohledu současného stavu aplikace potravinového práva a výsledků vědecké činnosti v této oblasti.

Konference je založena na tradici tzv. seminárních rozprav z oboru hygiena a technologie potravin, jejichž zakladatelem byl prof. Lenfeld. Na pravidelných setkáních byly řešeny aktuální problémy a prezentovány výsledky výzkumné práce. V této tradici pokračoval doc. Hökl, který si byl plně vědom důležitosti předávání zkušeností a vědomostí do praxe. Organizátorem konference byla v historii Katedra hygieny a technologie potravin, později se střídaly jednotlivé hygienické ústavy.

 • Organizátorem konference je Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu ve spolupráci se Státní veterinární správou.
 • Konference je setkáním odborníků ze vzdělávacích institucí, výzkumných ústavů a dozorových orgánů.

Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí

Zaměření: Konference je určena pro studenty doktorského studijního programu k prezentaci průběžných výsledků své vědecké činnosti.

Konference vznikla z iniciativy prof. MVDr. Jindry Lukášové, CSc. a poprvé se konala v roce 1998. Původně byla tématem přednáškových sdělení oblasti chemie, mikrobiologie, hygieny a technologie potravin. V dalších letech, vzhledem k velkému zájmu studentů, probíhalo jednání v několika sekcích. První ročník konference byl určen pouze pro studenty doktorského studijního programu VETUNI, v dalších letech se účastníky stali i studenti jiných vysokých škol.

 • Organizátorem konference je Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie FVHE VETUNIOborová rada pro hygienu a technologii potravin VETUNI a Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA v ČR, Ministerstvo zemědělství ČR.
 • Na konferenci jsou prezentovány nejnovější poznatky dosažené v rámci vědeckovýzkumných aktivit studentů doktorského studijního programu v prezenční i kombinované formě studia.
 • Úroveň prací a prezentací je hodnocena odbornou komisí a nejlepší práce jsou oceněny. Souhrn prací je zveřejněn ve sborníku.
 • Pravidelnými účastníky konference jsou studenti UVL Košice, SPU Nitra, Univerzita Trnava, VŠCHT Praha, VUT Brno, MZLU Brno, ČZU Praha, Univerzita Pardubice, několika ročníků se zúčastnili i studenti z Wroclavi.

Konference Ochrana zvířat a welfare

Zaměření: Aktuální otázky ochrany a welfare hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech, volně žijících zvířat včetně zvířat v zoologických zahradách a pokusných zvířat.

Konference s mezinárodní účastí byla uspořádána Fakultou veterinární hygieny a ekologie VETUNI poprvé 5. října 1994. Konference vznikla z podnětu tehdejšího pracovníka Státní veterinární správy ČR MVDr. Jiřího Douska a z pokynu tehdejšího děkana FVHE prof. MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., MBA

 • Organizátorem konference je Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství. Spolupořadatelem konference je Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa ČR.
 • Konference je setkáním českých i zahraničních odborníků z řad pracovníků státních orgánů ochrany zvířat, veterinární a chovatelské praxe, univerzit a dalších vzdělávacích institucí, výzkumných ústavů, nevládních neziskových organizací a dalších zájemců o danou problematiku.

Konference studentské vědecké a odborné činnosti

Zaměření: Podpora rozvoje vědeckovýzkumné a tvůrčí aktivity studentů všech bakalářských a magisterských studijních programů a zvyšování úrovně závěrečných prací studentů (bakalářské, diplomové, rigorózní) v oborech veterinární hygieny a ekologie, bezpečnosti a kvality potravin, ochrany zvířat a welfare, veterinárních aspektů gastronomie.

 • Organizátorem konference je Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel a Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat.
 • Konference se pořádá každý rok od roku 2008.

Kábrtovy dietetické dny

Zaměření: Bezpečnost krmiv s vlivem na produkční zdraví zvířat a bezpečnost potravin, dietetika a hygiena krmiv.

U zrodu pořádání konference s mezinárodní účastí stál v roce 1995 prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. společně s doc. MVDr. Václavem Jamborem, CSc.

 • Organizátorem konference je Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie.
 • Mezi tradiční účastníky konference patří zástupci univerzit, výzkumných ústavů a státních institucí, zástupci krmivářského průmyslu a klinické veterinární praxe. Ze zahraničních účastníků bývá tradičně zastoupeno Chorvatsko, Řecko, Švýcarsko, Polsko a Slovensko. Na Slovensku je pořádána obdobná konference: Dny výživy a veterinární dietetiky, později Lazarovy dny výživy a veterinární dietetiky.
 • Součástí konference bývá i soutěž mladých vědeckých pracovníků, kteří prezentují své příspěvky z oblasti výživy a dietetiky zvířat a mezinárodní konference se tak stává jednou z významných příležitostí setkávání mladých začínajících odborníků z dané oblasti.

Lupina

Zaměření: Pěstování a využití lupin v podmínkách České republiky, se zaměřením na ověřování i zahraničních zkušeností s využitím lupiny jako vhodné proteinové komponenty zejména ve výživě zvířat.

 • Organizátorem konference je Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie.
 • Spolupořadatelem konference je Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze Uhříněvsi a Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně.