EN
/ Homepage / UCHAZEČI / Přijímací řízení / Přijímací zkouška Bi + Che

Přijímací zkouška Bi + Che

Přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení do MSP Veterinární hygiena a ekologie probíhá formou testů z biologie a chemie.

Termín konání přijímací zkoušky do MSP: 18. a 19. 6. 2024

Cvičný test z Biologie a Chemie

 

Tematické okruhy otázek, doporučená literatura

Biologie

 • Vznik a vývoj života na Zemi.
 • Živé soustavy. Vznik eukaryotické buňky. Tři domény života na Zemi.
 • Nebuněčné formy živých soustav (viry, priony).
 • Buněčná teorie, J.E. Purkyně. Buňka - základní jednotka živých systémů, chemické složení buňky, membrány, organely.
 • Prokaryotická a eukaryotická buňka. Rostlinná a živočišná buňka.
 • Příjem a výdej látek, osmotické jevy.
 • Buněčný metabolismus, anaerobní glykolýza, oxidativní fosforylace, fotosyntéza.
 • Proteiny, aminokyseliny, genová exprese (transkripce, translace).
 • Cytoskelet, pohyb.
 • Rozmnožování, konjugace, buněčný cyklus, mitóza, meióza, oogeneze, spermiogeneze, vývoj.
Genetika
 • Chromozomy, nukleové kyseliny, replikace DNA, mutace.
 • Základní genetické pojmy.
 • Mendelismus, J.G. Mendel, Mendelovy zákony, monohybridismus, dihybridismus, genové interakce, dědičnost a pohlaví, vazba genů.
 • Nemendelistická (cytoplazmatická) dědičnost.
 • Populační genetika, Hardy-Weinbergův zákon.
 • Kvantitativní genetika.
Biologie člověka
 • Evoluce člověka.
 • Soustava kosterní, svalová, cévní (včetně krve), dýchací, trávicí, vylučovací, pohlavní, krycí, nervová, endokrinní, smyslová.
 • Metabolismus, imunita.
 • Ontogeneze.
Zoologie
 • Názvy zoologických věd, taxonomie, evoluce, fylogeneze.
 • Bezobratlí (prvoci, houbovci, žahavci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci, hlístice, členovci, hmyz) - charakteristika, orgánové soustavy, významní zástupci.
 • Obratlovci (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) - charakteristika, orgánové soustavy, významní zástupci.
 • tologie. Domestikace.
Ekologie
 • Organismy a prostředí, společenstva, ekosystémy.
 • Ekologická nika, biotop.
 • Abiotické a biotické složky prostředí.
 • Potravní ekologie.
 • Populace a vztahy mezi nimi.
 • Biogeografie, biodiverzita.
Ochrana přírody
Doporučená literatura k přípravě na zkoušku:
 • Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc, 2007.
 • Rosypal S. a kol.: Nový přehled biologie. Scientia, Praha, 2003.
 • Kočárek: Genetika, Scientia, Praha, 2004 Obecná charakteristika živých soustav

Chemie

Chemické názvosloví
 • Názvosloví binárních sloučenin, názvosloví kyslíkatých kyselin a jejich solí, názvosloví hydroxidů, názvosloví koordinačních sloučenin.
 • Názvosloví uhlovodíků: alkany, alkeny, dieny, alkiny, alicyklické uhlovodíky, arény.
 • Názvosloví derivátů uhlovodíků: halogenderiváty, nitroderiváty, sulfonové kyseliny, aminy a diaminy, alkoholy a fenoly, ethery, karbonylové deriváty, monokarboxylové a dikarboxylové kyseliny, aromatické kyseliny, halogenkarboxylové kyseliny, oxokyseliny, hydroxykyseliny, aminokyseliny, soli organických kyselin, estery, chloridy organických kyselin, anhydridy organických kyselin, amidy organických kyselin, het.erocyklické sloučeniny, polymerované plasty, sacharidy, lipidy názvosloví uhlovodíkových zbytků; názvosloví charakteristických funkčních skupin.
Základy anorganické chemie
 • Složení a struktura atomů, vývoj názorů na stavbu atomu; základy kvantové teorie; kvantová čísla, atomové orbitaly, periodická soustava prvků, nuklidy a izotopy. Chemická vazba. Kovalentní vazba, iontová vazba, koordinační vazba
 • Chemický děj. Základní pojmy a stechiometrie chemického děje, psaní chemických rovnic, chemická rovnováha, roztoky; mechanismus protolytických reakcí, iontový součin vody, pH a hydrolýza solí, oxidačně-redukční reakce, mechanismus vylučovacích reakcí, součin rozpustnosti, chemické slučování, podvojná záměna, substituce, transmutace.
 • Periodická soustava prvků - základní obecné vlastnosti prvků., chemické vlastnosti prvků a jejich sloučenin. Vodík, vzácné plyny, halogeny, chalkogeny, prvky skupiny V.A, prvky skupiny IV.A, bor a hliník, prvky skupiny II.A  (hořčík, vápník, stroncium, baryum), prvky skupiny I.A (sodík, draslík), přechodné prvky (chrom, molybden, mangan, železo, kobalt, nikl, měď, stříbro, zinek, kadmium, rtuť).
Základy organické chemie
 • Chemické vlastnosti a základní chemické reakce organických sloučenin. Vazebné vlastnosti uhlíku v organických sloučeninách, struktura a izomerie organických sloučenin, homolytické reakce, heterolytické reakce, adiční reakce, substituční reakce.
 • Uhlovodíky (alkany, alkeny, dieny, alkiny, arény). Deriváty uhlovodíků (halogenderiváty, nitroderiváty). Sulfonové kyseliny, aminy, alkoholy a fenoly, aldehydy a ketony, organické kyseliny, substituované organické kyseliny. Heterocyklické sloučeniny s pěti- a šestičetným cyklem a jejich důležité deriváty.
 • Základní typy plastů vznikajících polymerací.
 • Základní typy bioorganických látek (sacharidy, bílkoviny, lipidy a nukleové kyseliny).
Studijní literatura:
 • Učebnice Chemie pro čtyřletá gymnázia,  I., II. a III. díl (různá vydání)
 • Jiří Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN-pedagogické nakladatelství a.s., Praha 1996
 • L. Kosina, V. Šrámek: Přehled středoškolského učiva chemie - univerzální příručka pro maturanty a uchazeče o studium na vysokých školách. ALBRA 1995.
Doporučená literatura:
 • J. Blažek: Současné chemické názvos1oví.  SPN Praha, 1982,1985.