EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Organizační struktura fakulty / Sekce a ústavy / 2420 - Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie / Výzkum

Výzkum

Vědeckovýzkumná činnost Ústavu chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie je rozčleněna dle zaměření jednotlivých oddělení ústavu:

  • oddělení chovu a výživy zvířat
  • oddělení biochemie

Ústav 2420 disponuje akreditovaným uživatelským zařízením pro provádění pokusů na zvířatech.

 

Vědeckovýzkumná činnost oddělení chovu zvířat a výživy zvířat

Je směřována do oblasti hodnocení vlivů působících na kvalitu živočišné produkce v zemědělské prvovýrobě, zejména s ohledem na vliv genotypů u hospodářských zvířat. Rovněž se zabývá vlivy vnějšího prostředí na organismus zvířete vzhledem k jeho produkci, reprodukci a zdravotnímu stavu.
Výzkum u hospodářských zvířat je zaměřen na studium faktorů, které mohou pozitivně či negativně ovlivnit zdraví zvířat a jejich produkční parametry, s přesahem do problematiky produkce zdravotně nezávadných a biologicky hodnotných surovin a potravin.
Výzkum oddělení je také orientován na studium vlivu vegetabilních diet u drůbeže na kvalitu finální produkce a zdravotní stav. Výzkumná činnost oddělení je dále zaměřena do oblasti výživy a dietetiky hospodářských a domácích zvířat, zvířat v zájmových chovech, resp. do oblasti výživy pernaté a lovné zvěře se zaměřením na podporu jejich zdravotního stavu a kondice.
Součástí odborného zaměření oddělení je sledování nejnovějších trendů ve výživě hospodářských zvířat, laboratoř realizuje kontrolu proteinových krmiv s využitím metody vzájemného porovnání dusíkatých látek a aminokyselinového spektra.
Oddělení chovu zvířat a výživy zvířat spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních univerzit a výzkumných ústavů a rovněž s výrobní praxí v rámci zemědělské a veterinární praxe, krmivářského, zpracovatelského a potravinářského průmyslu.
Oddělení disponuje laboratoří s vybavením pro odběr a přípravu vzorků krmiv a biologického materiálu a hematologické rozbory krve, laboratoří pro provádění aminoanalýzy biologických vzorků a stanovení nutriční hodnoty krmiva, plynovou chromatografií pro posouzení kvality tukové složky biologických vzorků, elementární analýzou pro stanovení síry, dusíku, uhlíku a vodíku, polarimetrem pro stanovení obsahu škrobu a kalorimetrem pro stanovení spalného tepla vzorků.

 

Vědeckovýzkumná činnost oddělení biochemie

Je směřována do oblasti laboratorní diagnostiky intravitálních ukazatelů pohody a stresové zátěže zvířat, biochemických ukazatelů oxidativního stresu a hodnocení zdravotní nezávadnosti (bezpečnosti) a jakosti potravin a surovin živočišného původu. Oblast intravitálních ukazatelů pohody a stresu zvířat je zaměřena na stanovení vybraných intravitálních ukazatelů stresu v krvi (glukóza, bílkoviny, laktát, triacylglycerol, AST, ALT, kortizol, vanilmandlová kyselina), resp. stanovení vybraných intravitálních ukazatelů stresu v moči a feces (kortizol, vanilmandlová kyselina): V oblasti studia oxidativního stresu je výzkum oddělení zaměřen na stanovení biomarkerů působení volných radikálů, jako např. antioxidační kapacity krevní plazmy, produktů lipoperoxidace metodou TBARS nebo karbonylovaných proteinů. V oblasti hodnocení zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin a surovin živočišného původu se výzkum oddělení zaměřuje např. na analýzu produktů a změn lipidů působením různých technologických vlivů.
V rámci analytické činnosti laboratoř disponuje přístroji Varioskan Flash Special Scanning Multimode Reader (spektrofotometrické metody pro stanovení enzymů, lipoperoxidace, karbonylových proteinů, kortizolu), biochemický analyzátor Thermo Scientific INDIKO (biochemické parametry - sérum, plazma, moč, plná krev, mozkomíšní mok, téměř všechny důležité, komerční sety) a biochemický analyzátor VETTEST 8008 (IDEXX Laboratories Inc. USA) pro biochemické parametry z krve/plasmy zvířat.

Seznam publikací FVHE za jednotlivé roky